Publikacje

Publikacje:

Król, D., A. Lorenc, R. Święciński (submitted). Detecting Laterality and Nasality in Speech with the Use of a Multi-Channel recorder. ICASSP2015 proceedings.

Lorenc, A., R. Święciński (in print). Articulatory Studies of the Polish Sound System. In: Logopedia.

Lorenc, A., R. Święciński. 2014. Application of phonetics in speech therapy: a case of abnormally convex tongue setting in Polish. In: J. Szpyra-Kozłowska et al. Recent Developments in Applied Phonetics. Lublin: Wydawnictwo KUL. 287-324.

Lorenc, A. 2013. Diagnozowanie normy wymawianiowej. „Logopedia” 42, ss. 63-87 (Diagnosis of the pronunciation norm: http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/images/1-278_Logop_42_ANG_ok.pdf).

Lorenc, A. (in print). Dynamic visualizations in studies on contemporary Polish pronunciation. In: Odpowiedzialność w edukacji niesłyszących. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Król, D., Lorenc, A. (in print). Rozkład pola akustycznego w badaniach artykulacji nosowych i bocznych (Acoustic field distribution in investigations into nasal and lateral articulations). In: Prace Filologiczne.

 Prezentacje:

Święciński, R. – “Phonological status of the palatal glide in Polish – acoustic and articulographic evidence” – Departement Taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam – 4 September 2013

Święciński, R. – “Phonetic characteristics of the palatal glide in Polish and their phonological implications” – Approaches to Phonology and Phonetics (APAP2013), UMCS, Lublin – 22 June 2013

Lorenc, A. and Święciński, R. – “Articulatory Studies of the Polish Sound System” – Approaches to Phonology and Phonetics (APAP2013), UMCS, Lublin – 21 June 2013

Lorenc, A. – Spotkanie klubu stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, „Życie, wszechświat i cała reszta: o nauce i karierze naukowej” organizowanego przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu SKILLS. Warszawa, 29-30 listopada 2013 r. Referat: Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej.

Lorenc, A. – Spotkanie członków Oddziału Katowickiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Instytutu Języka Polskiego UŚ, Katowice 25 października 2013 r.

Referat: Nowoczesne narzędzie wizualizacji wymowy.

Lorenc, A. – Prezentacje laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki w ramach Dni NCN 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie. Referat: Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej.

Lorenc, A. – XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty” 27-28 czerwca 2014 r. Organizatorzy: ZG PTL, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Referat: Współczesna wymowa polska. Metodologia i wstępne wyniki badań.

Król, D. and Lorenc, A. – Konferencja „Akustyka w językoznawstwie – Językoznawstwo w akustyce” 26-27 września 2014 r. Organizator: Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii Wydział Polonistyki UW. Referat: Rozkład pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej.

Polish Language Pronunciation. Analysis Using Three-Dimensional Electromagnetic Articulography